Zichttermijn en Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. De Consument kan het herroepingsrecht inroepen door E-PRODUCTEN binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan info@e-producten.nl. Daartoe kan de Consument gebruik maken van het formulier vermeld onder aan de algemene voorwaarden.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden, net zoals hij het product in de winkel zou beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wel mag de Consument het Product uit de verpakking nemen voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het product aan de verwachting van de Consument voldoet, zolang de originele verpakking bewaard blijft en het product in onbeschadigde en ongeopende toestand kan worden teruggezonden.
 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Het herroepingsrecht is voorbehouden aan consumenten. Als de koop een zakelijk karakter heeft of u bestelt als een zakelijke klant, dan kunt u niet afzien van uw aankoop. Onder zakelijke bestellingen vallen alle bestellingen die op maat besteld zijn, zoals grotere aantallen.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
i. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien
j. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
k. Het herroepingsrecht is voorbehouden aan consumenten. Als de koop een zakelijk karakter heeft of u bestelt als een zakelijke klant, dan kunt u niet afzien van uw aankoop.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 10 - Onderzoek, klachten en Garantie
 1. De Consument dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering per e-mail of telefonisch bij E-producten te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Consument aanvaard.  De Consument dient de gebrekkige producten voor de beoordeling van de klacht ter beschikking van e-producten te houden. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Consument ten aanzien van de betreffende producten niet op. Terugzending van de gebrekige producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 2. Mochten de producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de consument hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en foto’s.
 3. Onverminderd eventuele garantierechten die de wet aan Consument toekent en welke dwingendrechtelijk van aard zijn, garandeert e-producten de kwaliteit van de door haar geleverde Producten zoals deze door Partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en mochten worden verwacht.
 4. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en materiaalaanduidingen, worden door e-producten te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Consument geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 5. Producten die aantoonbaar ondeugdelijk zijn binnen de gegeven onderzoeksperiode van 5 dagen, zullen worden aangeboden ter reparatie bij de leverancier of vervanging. Indien vervanging niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het betreffende Product niet meer leverbaar is, zal e-producten het aankoopbedrag exclusief verzendkosten aan de Consument terugbetalen.
 6. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal e-producten ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal e-producten tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 7. Producten die ter vervanging of ter beoordeling onder kwaliteitsgarantie aan e-producten worden vervoerd of toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van Consument, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.
 8. Gebrekkige Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van e-producten heeft plaatsgehad.
 9. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 10. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 11. Garantie termijn van alle autoradio’s is een installatiegarantie ( als de radio na installatie niet werkt). Installatiegarantie valt gelijk met het onderzoekstermijn van 5 dagen.
 12. Garantie termijn van alle overige elektrische producten is 6 maanden op de motor, accu, display en frame (waar van toepassing) mits anders aangegeven in de productomschrijving
 13. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • Schade veroorzaakt door eigen toedoen (bijvoorbeeld: waterschade, valschade, drukschade, stootschade en schade na stunten).
 • Schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.
 • Onderdelen veranderd of toegevoegd welke er vanaf levering niet op zaten.
 • Schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud.
 • Artikelen die niet gekocht zijn op de website van e-producten
             14. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om   klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@e-producten.nl.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
© Copyright 2024 E-PRODUCTEN